Info om prosjektet


Siden prosjektstarten i desember 2016 i Idd og Enningdalens Historielags regi, har det vært en forsiktig utvikling. De første månedene ble brukt til undersøkelser og organisering. Det ble utarbeidet en prosjektplan med budsjett som ble godkjent for iverksetting i Historielagets styremøte den 3.fFebruar 2017. En klar forutsetning var at byggestart måtte utstå til finansiering var sikret.

Det ble derfor ganske raskt sendt søknader til:


  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Sparebankstiftelsen i Halden
  • Berg Sparebank
  • Eckbos Legater


Søknads summen er på til sammen 1 150 000 kroner. Denne summen var budsjettets samlede estimerte utgiftsramme. Selvsagt var dette basser på kalkyler med mange usikre faktorer og tok derfor høyde for alle tenkelige scenarier. Mye tyder nå, noen måneder senere, og med noe større sikkerhet for hva som vil bli de faktiske utgifter, at det blir noe rimeligere å få gjennomført.

Foreløpig har vi fått positivt tilsagn om tildeling av de omsøkte midler fra Sparebankstiftelsen Halden.

Ved siden av denne prosessen har arbeidet med å rydde området hvor replikaen skal plasseres og området rundt startet. Her har Historielagets ryddegruppe gjort en fremragende innsats. Det gjenstår nå bare å få fjernet kvist og kvast og få den veden som kan brukes fjernet fra området.Grunneier, som vi har et utmerket samarbeid med, har startet opprydding og noe utbedring av veien ned til området. Han støtte på en uventet utfordring. Det viser seg at fylkets miljømyndigheter på et tidspunkt har bestemt at et 3-4 mål stort område fra vannkanten og oppover et bekkedrag er avmerket som en interessant miljøbiotop. Inntil det er avklart hvordan man må forholde seg til dette må utbedringen av veien bero. Det er kontakt mellom alle involverte parter og det er håp om at man snart finner en løsning som blir tilfredsstillende for alle.

De to første oppgavene som skal gjennomføres så snart tilstrekkelig finansiering er på plass er:


Selve installasjonen bygges

Adkomst utbedres både fra sjøsiden og fra veien

Byggingen av installasjonen er tenkt gjennomført ved dugnadsarbeid under ledelse av Jon Stumberg Replikaen blir bygget i malmfuru med liggende panel, slik at overflaten over tid vil gråne, være tilnærmet vedlikeholdsfri og  ligne på granitt. Den vil få et taktekke som gir varig beskyttelse og kontrollert avrenning. De utvendige mål blir identiske med steinen som ble utskipet den 9. september 1926 (17,1 m lang og med sider på 2,65 XI 2,65 m nederst (liggende mot sjøen) og 1,95 X 1,95 m øverst).


Det blir etablert et utstillingsrom som strekker seg 14 m innover i den største enden. Dette rommet er tiltenkt brukt for en permanent utstilling for å vise hvordan steinen ble utsprengt og hele prosessen til den sto ferdig som Monolitten i 1943 Videre skal det gis et historisk bilde av steinindustriens betydning for området i en lang periode fra om lag 1860 til opp i 50 – 60 årene.

Rehabiliteringen av adkomst/brygge, samt diverse transportoppdrag blir en stor del av prosjektet. Her har vi kontakt med Jens Myhren i Skip og Service AS som har utstyr og kompetanse for denne type oppgaver.

 

Behov for arbeidsinnsats

Idd og Enningdalen Historielag har behov for hjelp til følgende oppgaver:

Dugnadsgruppe som kan bistå Jon Stumberg med byggingen av replikaen i juni.

Arbeidsgjeng som kan bygge ”dekket” til brygga.

Hvis du kan bidra, ta kontakt med Ulf Vidar Larsen på telefon 955 08 381

Byggestart i begynnelsen av juni. Vi kommer med mer informasjon når vi får mer finansiering på plass.

Les mer om prosjektet her